Members of the Civil ethics Department

  • Timofeev Alexander Alexandrovich / 191007-1
  • Nikolaev Mikhail Mikhailovich / 191005-4
  • Korneev Andrey / 191005-3
  • Kuznetsov Andrey Aleksandrovich / 191005-1
  • Zaitsev Yuri Vasilyevich / 191005-1
  • Konovalov Nikolai Vladimirovich / 190907-2
  • Sorokin Fyodor Nikolaevich / 190907-1
  • Visloguzov Alexey Alexandrovich / 180910-4
  • Kopylova Maria Vladimirovna / 180910-3